Description of the Ward no.14
Lala Matha, Gopal Sahi, Khatbin Sahi, Fakir Sahi, Dewan Bazar(P), Kazi Bazar(P), Bamphi Sahi Lane, Mehendipur(P), Bhaktamadhu Bidyapitha, Rovers Street
Four side boundary of the Ward no.14
N - Lala Matha Chhak
S - Mehendipur Road
E - Md. Yusuf Lane, Dewan Bazar
W - Cuttack Chandi Road, Mahammadia Bazar
ANJUSHREE JENA